ZAKŁADANIE KONT W SYSTEMIE USOS
 
W celu założenia konta w systemie USOS należy:
 
  1. Mieć aktywne konto pocztowe w domenie uj.edu.pl. Za pomocą konta użytkownik loguje się do extranetu (wewnętrznej sieci UJ), co umożliwia bezpieczne przesyłanie danych. Procedury związane z aktywacją konta pocztowego, odzyskiwaniem hasła itp. opisane są na stronie Sekcji Usług Sieciowo-Serwerowych.
  2. Wypełnić formularz uprawnień zgodnie z zarządzeniem 38 Rektora UJ z 30 maja 2018 roku i zgłosić się z nim do Zespołu USOS, gdzie zostanie założone konto lub przekazać przez dziennik podawczy. Dopuszczalne jest również przesłanie skanu uzupełnionego formularza na adres usos@uj.edu.pl, jednak wersja papierowa finalnie również powinna do nas dotrzeć (wyjątkiem jest formularz z podpisami elektronicznymi, który nie musi mieć odpowiednika papierowego).
    UWAGA: Proszę szczególną uwagę zwrócić na pole 'Data ważności konta', które koniecznie musi być uzupełnione.

Formularze uprawnień

Konta zakładane są pod warunkiem złożenia oświadczenia ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

INSTALACJA I URUCHOMIENIE USOS

W celu instalacji USOS na nowym komputerze należy pobrać i uruchomić program instalacyjny. UWAGA: program można pobrać pod warunkiem wcześniejszego zalogowania do extranetu USOS (patrz niżej). Po instalacji konieczna jest ręczna aktualizacja USOSa zgodnie z procedurą opisaną tutaj. Jeśli na danym komputerze był już wcześniej zainstalowany USOS, należy go usunąć zgodnie z instrukcją.

Dostęp do aplikacji USOS możliwy jest jedynie poprzez bezpieczne połączenie VPN SSL - extranet. Na komputerze użytkownika powinna być zainstalowana najnowsza wersja Javy.

Aby uruchomić USOS, należy:

  1. Zalogować się do extranetu zgodnie z instrukcją link wybierając adres serwera URL: https://extranet.uj.edu.pl/usos
  2. Po zalogowaniu do extranetu uruchomić aplikację USOS za pomocą skrótu umieszczonego na pulpicie przez program instalacyjny.

UWAGA: przy pierwszym logowaniu do extranetu zostanie pobrana i zainstalowana aplikacja do bezpiecznego połączenia. Aby instalacja się powiodła, użytkownik systemu Windows musi mieć uprawnienia administracyjne. Po udanej instalacji i logowaniu użytkownik otrzyma komunikat Możesz teraz uruchomić program USOS.

Adres do aplikacji USOS w Javie https://adm.usos.uj.edu.pl

SZKOLENIA Z OBSŁUGI USOS

Każdy nowy użytkownik systemu zapraszany jest na szkolenie wstępne omawiające podstawowe zasady funkcjonowania USOS oraz zagadnienia związanie z konkretnymi zadaniami, jakie ma relizować.

Oprócz tego prowadzimy szkolenia indywidualne (w naszym biurze) dla zainteresowanych użytkowników, oraz dla grup w przypadku zapotrzebowania zgłoszonego przez jednostkę UJ (dla wiekszych grup możliwe szkolenie w siedzibie jednostki).

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ

Adres mailowy: usos@uj.edu.pl, telefon: 12 663 50 30.

ZAPOMNIANE HASŁO/ZABLOKOWANE KONTO

W przypadku konieczności nadania nowego hasła, użytkownik powinien skontaktować się z Zespołem USOS telefonicznie, mailowo lub zgłosić się osobiście. 

Przy ustalaniu nowego hasła proszę pamiętać o obowiązujących przepisach dotyczących systemów informatycznych, w których przechowywane są dane osobowe, oraz ochrony tychże danych, zobowiązują nas do egzekwowania ścisłej polityki bezpieczeństwa w zakresie zmiany haseł kont w USOS. Przy ustalaniu nowego hasła należy stosować się do poniższych zasad:

1. Hasło musi być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni (na 7 i mniej dni przed wymaganym terminem zmiany system pokazuje w oknie startowym odpowiednie przypomnienie).
2. Hasło musi składać się przynajmniej z 8 znaków.
3. Hasło musi zawierać co najmniej 1 cyfrę i co najmniej 1 znak specjalny z poniższej listy:
!  #  $  %  &  (  )  *  +  ,  -  :  ;  <  =  >  ?  _
UWAGA: Nie należy w hasłach używać znaków  @  '  /  gdyż może to spowodować problemy z logowaniem.
4. Hasło nie może być takie samo, jak którekolwiek z trzech ostatnio używanych haseł.

 

PROBLEMY Z LOGOWANIEM DO EXTRANETU

Na stronie pomocy IT UJ można zneleźć odpowiedzi na najczęstsze problemy związane z logowaniem do extranetu:

http://www.pomocit.uj.edu.pl/siec

 

APLIKACJA PLANISTA

Użytkownicy aplikacji Planista mogą pobrać i uruchomić program instalacyjny.