12 listopada 2019 11:16   Dominika Grysztar

Aktualizacja USOS do wersji 6.5.1

8 listopada 2019 roku nastąpiła aktualizacja systemu USOS do wersji 6.5.1. Po prawidłowo wykonanej aktualizacji formularzy i raportów w lewym dolnym rogu formularza powitalnego powinien być teraz widoczny czerwony napis 'Wersja formularzy 6.5.1'. W przypadku, gdyby ktoś z Państwa miał jeszcze starszą wersję formularzy, prosimy o ręczne wywołanie aktualizacji.

Informujemy, że w nowej wersji aplikacji nieznacznym modyfikacjom uległy raporty 'Zaświadczenie o byciu studentem' i 'Karta okresowych osiągnięć'. W pierwszym z nich wprowadzono możliwość wskazania poprzez parametr jednostki odbywania studiów, o ile powinna ona być różna od jednostki domyślnej wskazanej przy programie. W karcie okresowych osiągnięć dodano natomiast możliwość drukowania nazwisk prowadzących i koordynatorów, którzy wpisali oceny, a także możliwość opatrzenia podpisu u dołu strony opcjonalnym nagłówkiem.

W zakładce 'Skreślenia/Wznowienia' formularza Programy -> Program osoby zostało dodane nowe pole 'Data decyzji o wznowieniu', umożliwiające rozróżnienie na poziomie wspomnianej zakładki daty wydania decyzji o wznowieniu studiów i daty faktycznego ich wznowienia.

Do USOS Java przeniesione zostały niektóre zakładki formularza Słowniki -> Programy studiów. Wprowadzono zmienność w czasie jednostek prowadzących programy studiów, jednostek podstawowych oraz możliwość wprowadzenia okresów aktywności dla samych jednostek w dotyczącym ich słowniku.

W module stypendialnym nastąpiły dalsze zmiany związane z wdrażaniem Ustawy 2.0. Do USOSweb przeniesiona została funkcjonalność związana z tworzeniem posiedzeń komisji stypendialnych. Obecnie cały proces rozpatrywania wniosku aż do stworzenia decyzji włącznie odbywa się w USOSweb, nie ma zatem potrzeby oczekiwania na kolejne migracje. Słowniki osiągnięć także definiowane są w serwisie USOSweb. Zgodnie z przyjętą w zeszłym roku strategią, USOS w zakresie pomocy materialnej ma służyć wyłącznie tworzeniu wypłat i generowaniu list stypendialnych.

Korzystając z okazji informujemy również, że dla potrzeb liczenia średniej według zasad nowego regulaminu została w USOS zdefiniowana nowa konfiguracja liczenia średniej o kodzie REG-2019-ECTS. W konfiguracji tej dotychczasowa średnia ważona ze wszystkich ocen została zastąpiona średnią ważoną ze średnich z każdego przedmiotu. Przykładowo, jeżeli z pewnego przedmiotu P o wadze X punktów student uzyskał oceny 2 i 4, do tej pory do średniej wliczane były osobno obie te oceny, każda z wagą X, natomiast według nowych zasad wliczana jest jako jedna pozycja średnia z obu ocen, czyli w tym przypadku 3, oczywiście z wagą X.