11 sierpnia 2009 11:01   Dominika Nowak

Polityka zmiany haseł w USOS

Przepisy dotyczące systemów informatycznych, w których przechowywane są dane osobowe, oraz ochrony tychże danych, zobowiązują nas do egzekwowania ścisłej polityki bezpieczeństwa w zakresie zmiany haseł kont w USOS. Prosimy o przyjęcie do wiadomości i stosowanie poniższych zasad:

  1. Hasło musi być zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni (na 7 i mniej dni przed wymaganym terminem zmiany system pokazuje w oknie startowym odpowiednie przypomnienie).
  2. Hasło musi składać się przynajmniej z 8 znaków.
  3. Hasło musi zawierać co najmniej 1 cyfrę i co najmniej 1 znak specjalny z poniższej listy:
    !  "  #  $  %  &  (  )  *  +  ,  -  :  ;  <  =  >  ?  _ 
    UWAGA: Nie należy w hasłach używać znaków @ ' / może to spowodować problemy z logowaniem.
  4. Hasło nie może być takie samo, jak którekolwiek z trzech ostatnio używanych haseł.

System nie pozwala na zmianę hasła, jeśli nowe hasło nie spełnia wymienionych warunków. Konta, których hasła nie są zmieniane w wymaganym terminie, są automatycznie blokowane. Hasło może zostać zrestetowane po uprzednim kontakcie telefonicznym i weryfikacji tożsamości użytkownika, hasło zostanie przesłane na skrzynkę pocztową z domeną @uj.edu.pl. UWAGA: niezależnie od zmiany hasła konta będą blokowane również po pięciu nieudanych próbach logowania.


 konta  hasła