14 maja 2010 13:31   Hadrian Jakóbczak

Standardy kształcenia na programach studiów

Poniżej zamieszczamy ustalony przez Dział Nauczania tekst określający standardy kształcenia dla programów studiów prowadzonych zgodnie ze wskazanym w tekście rozporządzeniem ministra. Tekst ten w niezmienionej formie należy umieścić w polach Wymagania na program oraz Wymagania na program po angielsku w zakładce Suplement formularza Słowniki -> Programy studiów. Uwaga: teksty występujące dotychczas przy wielu programach, a powołujące się na stare wersje rozporządzenia, wymagają zmiany. Przed ich wprowadzeniem prosimy jednak o uzyskanie akceptacji planowanych zmian na poziomie instytutu/wydziału przez wicedyrektora/prodziekana jednostki.

Wersja polska:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164, poz. 1166 z późn. zm.).


Wersja angielska:

Ordinance issued on 12 July 2007 by the Minister of Science and Higher Education on Standards of Education for Particular Fields and Levels of Education; on the Mode of Their Creation; and on the Conditions Which an Institution of Higher Education Must Meet to Conduct Programmes of Study Involving Several Fields or Extended Fields: Dz. U. No. 164, Item 1166 with later amendments.


 suplement